CENTAR ZA PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE USLUGE

 

Promocija zdravlja je nauka i umetnost pomoći ljudima u promeni životnog stila i pokretanje prema stanju optimalnog zdravlja. Optimalno zdravlje definiše se kao ravnoteža fizičkog, emotivnog, socijalnog, duševnog i intelektualnog zdravlja. Promena životnog stila je kombinacija podizanja svesnosti, promene ponašanja i kreiranja okoline koja podržava praksu dobrog zdravlja.

Promocija zdravlja je moćan, kost-efektivan i efikasan put za stvaranje zdravije zajednice. On osposobljava ljude da kontrolišu i unapređuju zdravlje. Promocija zdravlja je program koji uključuje celu popuplaciju u kontekstu svakodnevnog življenja, a ne samo stavljanje fokusa na sprečavanje rizika od specifičnih bolesti.

centar za prevencijuU Srbiji je 2005. godine, u okviru projekta Ministarstva zdravlja Republike Srbije „Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji“, a pod pokroviteljstvom Evropske agencije za rekonstrukciju, započet proces formiranja novih organizacionih i funkcionalnih jedinica u domovima zdravlja - centara za preventivne zdravstvene usluge.

Razlozi za ovo su bili sledeći: u Srbiji stanovništvo najviše oboleva i umire od bolesti koje se mogu prevenirati korekcijom životnih stilova, dok je s druge strane u primarnoj zdravstvenoj zaštiti akcenta na kurativnim uslugama, čime se gubi suština postojanja prvog nivoa zdravstvene zaštite.

Zahvaljujući učešću u međunarodnim preventivnim programima (CINDI, MONICA), u Domu zdravlja „Novi Sad“ postoji kultura i tradicija savetovališnog rada. Međutim, nepovoljne socioekonomske okolnosti dovele su do segmentacije rada, disharmonije u radu savetovališta i, nažalost, gašenja pojednih.

Centar za preventivne zdravstvene usluge ima za zadatak da obezbedi zdravstveno-promotivne aktivnosti, preventivne usluge i intervencije. Osnovna svrha postojanja Centra je integracija i koordinacija svih preventivnih aktivnosti u Domu zdravlja „Novi Sad“, a u cilju što uspešnije promocije zdravlja i svih nivoa prevencije bolesti stanovništva Grada Novog Sada i Opštine Sremski Karlovci.

Osim koordinativne uloge unutar Doma zdravlja, Centar ima zadatak i da sarađuje sa lokalnom zajednicom, Institutom za javno zdravlje, lokalnom samoupravom, medijima, nevladinim sektorom i svim ostalim potencijalnim partnerima, a u cilju unapređenja zdravlja stanovništva.

  • baner38
  • ©2009 Dom zdravlja Novi Sad, Produced by HeadMade